Chiusura Biblioteca

Chiusura Biblioteca
Data: 24, 31 dicembre e 3 gennaio
Il 24 dicembre, il 31 dicembre e il 3 gennaio prossimo la Biblioteca Civica rimarrà chiusa.